วันนี้ 15 กรกฎาคม 2566 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการชุมชน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 เขตที่ 1 -4 จำนวน 51 ชุมชน 255 คน จาก 103 ชุมชน

วันนี้ 15 กรกฎาคม 2566 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการชุมชน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 เขตที่ 1 -4 จำนวน 51 ชุมชน 255 คน จาก 103 ชุมชน  หลังจากที่ได้รับการคัดเลือกจากประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ให้เป็นตัวแทนของชุมชน ในการขับเคลื่อนและการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับทางเทศบาลนครหาดใหญ่
…..
การอบรมในวันนี้ เพื่อให้ความรู้และสร้าง ความเข้าใจ ในบทบาท หน้าที่ และภารกิจในการพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน  ให้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากชุมชนหนึ่งไปยังอีกชุมชนหนึ่งได้ รวมทั้งสามารถบูรณาการ การทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการพัฒนา แก้ไขปัญหา จนกระทั่งนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
 
© 2018 aowthaivoice.com, ALL RIGHTS RESERVED
 
เว็บสำเร็จรูป
×